Geschiedenis van deze website

 

Deze website is ontwikkeld door de Stichting Piet Verdonk en in september 2009 gelanceerd. Het Bestuur van deze Stichting, opgericht op 25 augustus 1997, heeft in oktober 2013 besloten tot ontbinding en opheffing omdat in zeer ruime mate aan de doelstelling was voldaan. Om tegemoet te komen aan de wensen van vele belangstellenden in het werk van Piet Verdonk werd tegelijkertijd besloten de website nog tot 2018 te handhaven. Op deze pagina wordt aandacht besteed aan de activiteiten die de Stichting Piet Verdonk gedurende haar bestaan heeft ondernomen.

 

 

 

 

Hoe het begon

Rond 1993, 25 jaar na het overlijden van Piet Verdonk, begonnen enkele familieleden zich af te vragen wat er met bepaalde beeldhouwwerken van hun vader was gebeurd. Bestonden ze nog? Waar waren ze gebleven? In welke staat verkeerden ze? De inspiratiebron was op dat moment nog vooral nieuwsgierigheid en zij waren zich er nog niet van bewust waar het allemaal toe zou leiden.
Met gebruikmaking van oude agenda’s, notities, correspondentie, rekeningen, het uitgebreide fotoarchief van Piet Verdonk zelf en vooral ook op basis van hun eigen herinneringen begon een zoektocht. Niet altijd zo eenvoudig, want het beschikbare adressenmateriaal was vaak meer dan vijftig jaar oud. Veel relaties van Piet waren inmiddels overleden, kunstwerken in andere handen overgegaan en kerken en kloosters gesloten.
Toch begonnen de naspeuringen al snel succes af te werpen, niet in de laatste plaats door de geïnteresseerde reacties en de enthousiaste medewerking van eigenaren. Het was zeer verrassend te ervaren hoeveel werk van Piet Verdonk nog in volkomen ongeschonden staat bewaard was gebleven. Er bleek ook grote behoefte te bestaan om meer te weten over Piet en over zijn verdere oeuvre. Ook vanuit kunstkringen werd positief gereageerd en het initiatief aangemoedigd. Dat leidde tot het plan om te proberen het gehele oeuvre van Verdonk zo goed mogelijk in kaart te brengen en, opnieuw, fotografisch te documenteren.
Om die reden besloten enkele naaste familieleden een en ander een meer formeel gezicht te geven om verder naspeurwerk te kunnen vergemakkelijken. Dat leidde op 25 augustus 1997 tot de oprichting van de STICHTING PIET VERDONK door twee zoons, een dochter en een kleindochter van Piet.

(naar boven)
 

Doelstelling

De centrale statutaire doelstelling van de Stichting was “de registratie, het beheer en de in standhouding, mede in het algemeen belang, van alle kunstuitingen in welke vorm dan ook van de kunstenaar Piet Verdonk”.
image002In de praktijk betekende dit dat er een uitgebreid archief werd opgebouwd met dossiers van elk geregistreerd kunstobject met alle beschikbare documentatie en fotomateriaal. Alle gegevens en documenten werden ook vastgelegd in een digitale database, die in eigen beheer ontwikkeld werd. Daarnaast werd een uit dertien delen bestaande fotopresentatie aangelegd, waarin alle objecten zijn opgenomen, gerubriceerd per soort kunstvorm.
Om er voor te zorgen dat de verzamelde gegevens up to date bleven onderhield de Stichting regelmatig contact met de eigenaars en bezitters van de kunstvoorwerpen, onder meer door het uitgeven van Nieuwsbrieven en het desgevraagd adviseren van eigenaren hoe zij hun bezit zo goed mogelijk veilig konden stellen.
De Stichting had ook tot doel een bron van informatie en advies te zijn voor iedereen die als persoon of beroepshalve geïnteresseerd was in leven en werken van Piet Verdonk, waarbij vanzelfsprekend werd gezorgd dat te allen tijde de privacy van de eigenaars gewaarborgd bleef.
De Stichting zag het evenzeer als haar taak om het werk van Verdonk zo veel mogelijk bekendheid te geven, onder meer door middel van publicaties, exposities of het in bruikleen afstaan van kunstwerken.
 
 

100ste Geboortedag van Verdonk

Op 20 oktober 2001 heeft de stichting op bijzondere wijze herdacht dat Piet Verdonk 100 jaar geleden werd geboren.
image004Na een voorbereiding van meer dan twee jaar werd, in samenwerking met Uitgeverij Adr. Heinen in Den Bosch een boek “Een beeld van Piet Verdonk” uitgegeven. Het boek beschrijft uitvoerig zijn jeugd en opleiding en hoe hij zich opwerkte van leerling-beeldhouwer tot zelfstandig kunstenaar. U leest hoe hij werkte en hoe hij zijn klantenkring opbouwde. Een uitvoerig overzicht van zijn oeuvre wordt ondersteund door meer dan 150 foto’s in tweekleurendruk en 16 full colour pagina’s. Uiteraard komt ook aan bod hoe zijn werk in kunsthistorisch perspectief moet worden bezien. En het verhaal zou niet compleet zijn als er niet volop aandacht was voor de mens achter de kunstenaar.
Het gebonden boek van 160 pagina’s is inmiddels uitverkocht in de commerciële boekhandel.
 
 
Tegelijkertijd met de uitgifte van het boek werd ook een overzichtstentoonstelling van het werk van Verdonk gehouden in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Op die expositie waren ruim 80 beeldhouwwerken van hem te zien, die door de eigenaren graag voor dit doel in bruikleen waren afgestaan. Voor veel van de honderden bezoekers was het de eerste kennismaking met het oeuvre van Verdonk en men was verrast over de veelzijdigheid van het werk van de kunstenaar. Men was unaniem enthousiast in de reacties.
image008image006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag0vooromslagIn april 2012 heeft de Stichting nog een Supplement uitgegeven op het boek "Een Beeld van Piet Verdonk. In dit Supplement wordt een vrijwel compleet overzicht gegeven van het totale oeuvre van Verdonk, onderverdeeld in een vijftiental thema's. De uitgave omvat 140 pagina's met ca. 400 foto's voor een deel in kleur en gebonden met een kunststofspiraal.  Het Supplement is niet meer verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

(naar boven)

 

 

 

 

Financiëring

De Stichting Piet Verdonk was een particuliere organisatie zonder vaste inkomsten en kon ook geen beroep doen op bestaande subsidieregelingen. Zij was geheel afhankelijk van vrijwillige donaties van geïnteresseerden. De uitgifte van het boek en het houden van de expositie in 2001 konden daarom alleen gefinancierd worden door eenmalige subsidies van de Gemeente Den Bosch, het Prins Bernhard Cultuurfonds, enkele andere organisaties en door zeer, zeer veel donaties, groot en klein, van kloosterordes en particulieren.
Dank zij het feit dat de stichting volledig werkte met onbezoldigde vrijwilligers konden de kosten laag gehouden worden. De Stichting was door de belastingdienst ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

(naar boven)
 
 
 
Samenstelling Bestuur
 
Bij de oprichting van de Stichting bestond het bestuur uit vier personen, allen nakomelingen van Piet Verdonk. Al snel werd echter de basis verbreed met bestuursleden uit kunsthistorische kring, sociaal cultureel werk, zakenwereld en overheid.
Op het moment van ontbinding was de bestuurssamenstelling als volgt:

Jos Verdonk, Almere, voorzitter
Janet de Bruijne-Verdonk, Utrecht, secretaris
Corry de Jong, Culemborg, penningmeester
Tim Graas, Vught, lid
Linda Verdonk, Delft, lid
Guus van den Hout, Amsterdam, adviseur

 

(naar boven)