ACTUEEL

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 18, OKTOBER 2013

 

Afscheid

Het is zover. Op 20 oktober 2013 houdt de Stichting Piet Verdonk op te bestaan. Na 16 actieve jaren valt het doek. Op 7 september jl. heeft het Bestuur voor de 38ste en allerlaatste keer vergaderd om de laatste knopen door te hakken en de laatste zaken te regelen. Na afloop van die vergadering hebben we als bestuursleden en medewerkers in besloten kring op bescheiden wijze ook afscheid genomen van elkaar. Het is vanzelfsprekend dat daarbij ook uitvoerig is teruggekeken op alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zowel positieve als negatieve.

 

Indrukwekkend

De oprichters van de stichting hadden voor ogen om te proberen zoveel mogelijk werk van Verdonk te achterhalen. Dat is uitstekend gelukt, getuige het onwaarschijnlijke aantal van 883 kunstuitingen die thans van hem bekend zijn en waarvan voor een zeer groot deel ook bekend is waar ze zich nu bevinden. Daarbij waren de adviezen en ook de medewerking van zowel deskundigen als eigenaars onmisbaar. De stichting wilde ook voorkomen dat Verdonk, evenals zoveel kunstenaars uit zijn tijd, in de anonimiteit zou verdwijnen. Ook dat is een groot succes geworden.

Allereerst werd in 2001 de 100ste geboortedag van Verdonk gevierd met de succesvolle uitgave van het boek "Een Beeld van Piet Verdonk" en een door velen bezochte overzichtsexpositie van het oeuvre. Het boek werd in 2012 nog gevolgd door een Supplement, waarin specifiek de aandacht werd gevestigd op de verschillende aspecten van het werk van Verdonk.

Om zijn oeuvre ook voor een wat breder publiek toegankelijk te maken werd in 2009 een eigen website gelanceerd. Dat velen daarvan gebruik maken blijkt uit het feit dat de website gemiddeld zestien keer per dag wordt bezocht.Tussendoor werden ook de goede contacten met geïnteresseerden en eigenaren van werk van Verdonk onderhouden via deze Nieuwsbrief, die vandaag voor de 18e en laatste keer verschijnt.

 

Beheer en behoud van werk

Een belangrijke activiteit van de Stichting is ook geweest het zorgen dat werk van Verdonk voor de toekomst behouden bleef. Vanaf het begin bezat de Stichting zelf nog enkele kunstuitingen. In de loop der jaren zijn daar nog een aantal keren schenkingen bij gekomen van particulieren en van kloosters en kerken die moesten sluiten. Steeds moest er een nieuw en vertrouwd onderdak voor gevonden worden. Ook heeft de Stichting een aantal keren bemiddeld bij het zoeken van een waardige nieuwe bestemming voor overtollige werken van Verdonk. Lukte dat niet meteen dan werden de werken in bruikleen gegeven. Op die manier wisselden 43 objecten van eigenaar en dankzij deze activiteiten bezitten nu een aantal grote en kleinere musea en instellingen of particulieren kunstobjecten van Verdonk.

 

Bestuurlijke tegenslagen

Ondanks het feit dat de Stichting Piet Verdonk met veel tevredenheid en gepaste trots kan terugkijken op de resultaten van alle activiteiten van de afgelopen jaren moesten er op het bestuurlijke vlak ook forse tegenslagen worden geïncasseerd.

Toen Jos Verdonk zich na het succes van 2001 als voorzitter terugtrok volgde Frans, de jongste zoon van Piet en "de fotograaf van het Boek", hem op en deed hij zijn penningmeesterfunctie over aan Kees Altorf. Helaas was het van korte duur, want Frans overleed begin 2004. Zijn opvolger was Harry van den Bouwhuijsen, die reeds vanaf het begin bestuurslid was. Harry moest zich om persoonlijke redenen al na enkele maanden terugtrekken en stierf niet lang daarna. Met het opnieuw benoemen van Jos Verdonk tot voorzitter leek het leed geleden.

Niets was echter minder waar. In het voorjaar van 2005 werd Miep Verdonk, oudste dochter van Piet, getroffen door een ernstige ziekte, die haar met onmiddellijke ingang uitschakelde als secretaris. In 2008 overleed zij aan de gevolgen van haar ziekte. Miep was de "spin in het web" en beheerde alle documentatie en contacten. Het heeft veel moeite en tijd gekost om het gat dat zij achterliet op te vullen.

De Stichting verloor de afgelopen jaren overigens nog twee bestuursleden van het eerste uur: John Willems, die in 2005 wegens gezondheidsredenen moest afhaken en in 2013 overleed, en Marijke Donders, van wie we in 2011 afscheid moesten nemen. Wij blijven dankbaar voor hun waardevolle bijdrage.

 

Nalatenschap van de Stichting

Volgens de statuten was de Stichting verplicht om bij opheffing een goede bestemming te zoeken voor de resterende kunstwerken en de verzamelde informatie en documentatie. Maar ook zonder die verplichting achtte de Stichting zich er uiteraard verantwoordelijk voor dat alle waardevolle zaken een zinvolle bestemming zouden krijgen. In de afgelopen maanden is dat met veel succes gelukt, getuige de volgende resultaten.

Kunstuitingen

Alle door de Stichting uitgeleende objecten, zowel aan instellingen als particulieren, werden aan de actuele bezitters in eigendom overgedragen, zulks tot groot genoegen van de betrokkenen. De collectie door Verdonk ontworpen medailles is, tezamen met enkele nog aanwezige slagstempels en gietmallen, geschonken aan het Museum Catharijneconvent te Utrecht en in dank aanvaard. Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden bezat sinds het overlijden van Verdonk reeds een aantal ontwerpen en tekeningen. Ter completering van hun collectie heeft de Stichting de nog resterende schetsen en studies ook in Uden ondergebracht. Bovendien werden aan dit Museum een aantal etsen, houtgravures en linoleumsneden geschonken, die Verdonk bij wijze van hobby en/of experiment maakte. Met het bovenstaande hebben alle objecten, waarover de Stichting nog beschikte, een nieuwe bestemming gekregen.

De Documentatie

De verreweg belangrijkste opgave was echter het onderbrengen van de opgebouwde documentatie. Die bestond uit de digitale database met gegevens van alle 883 objecten, 18 banden met "papieren" dossiers en een fotopresentatie in 13 banden, alles naadloos aan elkaar aansluitend. Aanvankelijk was het de bedoeling het geheel onder te brengen bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Daar bleek men echter helemaal niet geïnteresseerd omdat Verdonk naar hun mening "onvoldoende landelijke bekendheid" zou hebben! Wel onmiddellijk succes leverde een contact op met het Stadsarchief in Den Bosch, met als resultaat dat de gehele documentatie over Piet Verdonk nu ligt opgeslagen in zijn geboortestad. Bovendien is alle informatie openbaar en voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk.

De Website

In zijn laatste vergadering heeft het Bestuur besloten, gezien de nog steeds grote belangstelling, de website nog vijf jaar in de lucht te houden. Dat vergt uiteraard verschillende aanpassingen omdat de Stichting zelf immers niet meer bestaat. De pagina's "Aanbiedingen" en "Gezocht" zullen verdwijnen. De steeds wisselende pagina "Thema" zal worden vervangen door een vaste pagina "Het oeuvre", waar een breed overzicht te zien zal zijn van het werk van Piet Verdonk. De aangepaste website zal ook via een tweede webadres bereikbaar zijn, namelijk onder de naam www.beeldhouwerpietverdonk.nl. Zodra alles klaar is zal dat op de gebruikelijke manier via e-mail bekend worden gemaakt.

Bestemming Batig Saldo

Dankzij de vele donateurs en sponsors heeft onze Stichting steeds financieel kunnen rondkomen. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar. Door zuinig met de financiën om te springen resteerde er nog een batig saldo van € 1500. Het Bestuur heeft besloten dat te doneren aan het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, onder de voorwaarde dat dit gebruikt wordt voor het beheer en de instandhouding van de uitgebreide collectie objecten van Piet Verdonk die dit museum bezit.

 

Tot slot

Een voorzitter heeft altijd het laatste woord en daarvan maak ik graag gebruik om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het succes van onze Stichting.

In de eerste plaats uiteraard mijn medebestuursleden en oud-bestuursleden voor hun inspanningen en inzet in de afgelopen jaren. Een speciaal woord van dank aan onze adviseur Guus van den Hout, oud-directeur van het Catharijneconvent en vanaf het begin een grote fan van Piet Verdonk. Dank ook aan de eigenaren van werk van Verdonk voor hun medewerking bij het inventariseren en traceren van objecten, want zonder hen zouden we niet zover zijn gekomen. Nogmaals dank aan onze trouwe donateurs, die ons met kleine en grotere bedragen steeds weer spaarden voor financiële hoofdpijn.

En dan was er ook nog een zeer uitgebreide kring van relaties met wie ik in de afgelopen jaren zeer plezierige contacten heb gehad. Ik denk bijvoorbeeld aan de bijdragen van Sander Neijnens, Paul LeBlanc, Mieke van der Wal, Peter Vermeulen, Bart de Vaan en Hans de Waal bij het tot stand komen van het boek en de expositie. Of aan Jan van Laarhoven, Wouter Prins, Pia Verhoeven en Carel Hofland uit de museumwereld. Vaak gingen de gesprekken ook over het verstrekken of verkrijgen van informatie over en weer en kregen ze een wat persoonlijker karakter, zoals met Nout Chambon, Hans Jorna, en Anton van Diessen.

Ook alle anderen die ik niet bij naam genoemd heb ben ik zeer erkentelijk. Gezamenlijk hebben jullie ons in staat gesteld ons werk steeds met plezier te doen en om de Stichting Piet Verdonk tot een succes te maken. Vaarwel en moge het u allen goed gaan!!!

Jos Verdonk

 

(naar boven

 

 

 

AAN ALLE EIGENAREN VAN WERK VAN VERDONK

Almere, 1 oktober 2013.

Bijgaand treft u onze Nieuwsbrief nr. 18 aan, waarin wij onze relaties informeren over de wijze waarop wij de opheffing van onze Stichting hebben geëffectueerd. Omdat u blijkens onze gegevens een of meer beeldhouwwerken of andere objecten van Piet Verdonk bezit menen wij er goed aan te doen u ten aanzien van een aantal gevolgen van deze opheffing verder te informeren.

In de eerste plaats is het niet meer nodig om mutaties in het eigenaarschap van objecten door te geven. Wij hebben de digitale database met alle gegevens over alle werken van Verdonk per 1 juli jl. afgesloten en overgedragen aan het Stadsarchief in Den Bosch. Dat betekent dat alle informatie nu openbaar is en door iedereen vrijelijk kan worden ingezien. Wel hebben wij in verband met de privacy alle adresgegevens, m.u.v. de laatst bekende plaatsnaam, verwijderd. Bovendien hebben wij van alle particuliere eigenaars de namen vervangen door de aanduiding "Particulier".

In de afgelopen jaren hebben wij vaak eigenaars geadviseerd of actief bemiddeld bij het zoeken van een nieuwe bestemming voor beeldhouwwerken die overtollig waren of waarvan men het behoud voor de toekomst wilde zeker stellen. Door de opheffing van de Stichting komt daar nu ook een eind aan. In voorkomende gevallen kunt u zich in de toekomst wenden tot hetzij de Musea die op onze website zijn vermeld, hetzij tot een ander museum bij u in de omgeving. In deze tijd van bezuinigingen bij deze instellingen staat het echter geenszins vast dat men ook in uw beeldhouwwerk geïnteresseerd zal zijn. Een alternatief kan zijn het te koop aanbieden op een kunstveiling. Aangezien werk van Piet Verdonk slechts sporadisch op veilingen wordt aangeboden zal men het echter niet altijd als zodanig herkennen. Verwijzing naar de informatie op onze website (die zoals in de Nieuwsbrief vermeld is voorlopig blijft bestaan) kan dan belangrijk zijn.

Veel kerken en kloosters beschikken over werk van Piet Verdonk. Wanneer dit voor u geldt is het van belang over overtollige beeldhouwwerken contact op te nemen met Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dit Museum is, samen met enkele andere instellingen, nauw betrokken bij het beheer, de waardering en mogelijke herbestemming van het religieus erfgoed in Nederland.

Een ongeluk ligt in een klein hoekje en kan noodzaken tot restauratie van een kunstwerk. Op onze website treft u ook het adres aan van restaurateur Hans de Waal, die meerdere malen voor onze Stichting heeft gewerkt en goed bekend is met het werk van Verdonk.

Tenslotte delen wij u mede dat voor dringende zaken of extra informatie over Piet Verdonk een informatiepunt beschikbaar zal blijven met als e-mailadres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rest mij u hartelijk te bedanken voor alle informatie die u ons in de loop der tijd hebt verstrekt en waardoor wij onze database steeds up to date konden houden. De verregaande compleetheid van informatie over het oeuvre van Piet Verdonk kan daardoor beschouwd worden als een unicum in de kunstwereld.

Jos Verdonk, voorzitter

 

 

(naar boven)

 

 

 

PIET VERDONK OP WIKIPEDIA?

Van verschillende kanten is de suggestie gedaan om Piet Verdonk een blijvende plaats te geven op de internetencyclopedie Wikipedia. Het bestuur van de opgeheven Stichting Piet Verdonk vond dat een uiterst waardevolle gedachte. Tot nu toe is er echter niemand gevonden die over voldoende knowhow en ervaring beschikt om daar invulling aan te kunnen geven.

Bent u een geïnteresseerde fan van Verdonk, grondig thuis op Wikipedia en enthousiast genoeg om dit op zich te nemen? Neemt u dan contact op. Uiteraard zult u alle medewerking krijgen en kunnen beschikken over alle relevante informatie en documentatie die u nodig mocht hebben.

Aanmelding graag via het e-mailadres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

(naar boven)